30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI   

 

Opiekunowie Samorządu: mgr Agnieszka Szeszko

mgr Izabela Malinowska

 

Samorząd szkolny stanowią przedstawiciele wszystkich klas Szkół Młodzieżowych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego

 

 

 Uwaga!!!

W DNIU 21 MARCA 2012 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW. ZATEM SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH ZCE PILNIE POSZUKUJE OSÓB, KTÓRE PRZED NASZĄ SZKOLNĄ BRACIĄ ORAZ SZANOWNYM GRONEM PEDAGOGICZNYM CHCIAŁYBY ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ TALENT: TANECZNY, MUZYCZNY, RECYTATORSKI, PLASTYCZNY, SPORTOWY LUB INNY SERDECZNIE ZAPRASZAMY. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ CZŁONKOWIE S.U. ORAZ OPIEKUNOWIE!!

 

Zadaniem Samorządu Szkolnego jest:

  1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Regulaminie Szkoły.

  2. Przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów - reprezentowanie wobec tych władz interesów młodzieży naszej szkoły.

  3. Współdziałanie z dyrekcją szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

  4. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

  5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz środowiska.

  6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykaj±cym trudności w szkole.

  7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

  8. Dbanie - w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie