30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH  
 

REGULAMIN REKRUTACJI

Pamiętaj, że w Szczecinie obowiązuje nabór elektroniczny. Aby złożyć podanie do szkoły, należy najpierw zalogować się na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Kliknij na TEN LINK, aby przeczytać więcej informacji na ten temat.

 

WSZYSCY REKRUTUJĄCY DO KLASY WOJSKOWEJ - PAMIĘTAJCIE, ŻE LADA DZIEŃ ODBĘDĄ SIĘ TESTY SPRAWNOŚCIOWE. WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH JEST NA TEJ STRONIE. DO ZOBACZENIA!:)

 

KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rekrutacja do szkół młodzieżowych odbywa się na podstawie:

 1. przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum,

 2. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego  w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

 3. punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

 

 1. Kandydat do szkoły może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

 1. 50 punktów za egzamin z części humanistycznej,

 2. 50 punktów za egzamin z części matematyczno-przyrodniczej,

 3. 100 punktów w proporcji 60/40 za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum (60 pkt.) oraz za dodatkowe osiągnięcia (40 pkt.).

 

 1. Punktowane są oceny z przedmiotów:

technik informatyk:

 1. język polski,

 2. matematyka,

 3. informatyka,

 4. język obcy.

technik mechanik/ technik mechatronik

 1. język polski,

 2. matematyka,

 3. fizyka,

 4. język obcy.

 

 1. Punktacja za poszczególne oceny:

 1. dostateczny     - 5 pkt.

 2. dobry              - 9 pkt.

 3. bardzo dobry   - 12 pkt.

 4. celujący           - 15 pkt.

 

 1. Punkty dodatkowe za dodatkowe osiągnięcia:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.,

 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt.,

 3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym – 10 pkt. (w klasie wojskowej 6 pkt i 4 pkt. - ocena wzorowa z zachowania).

 

KOGO PROMUJEMY?

 1. Kandydaci przyjmowani poza kolejnością:

 1. laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim,

 2. finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

 

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia.

 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie).

 4. Karta zdrowia.

 

Uwaga! Bezwzględnie należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie można odebrać w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.

Dodatkowo warto dostarczyć:

 1. Opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Zaświadczenie komisji konkursowej (laureata lub finalisty wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad, konkursów przedmiotowych).

 UWAGA !

chętni do klasy wojskowe muszą dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o przeciwwskazaniach do zwiększonego wysiłku fizycznego

WAŻNE DATY:

od 14 maja

do 6 czerwca 2012 r.

SKŁADANIE PODAŃ PRZEZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ;

od 21 czerwca

do 27 czerwca 2012 r.  

MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN W WYBORZE SZKOŁY

od 29 czerwca

do 03 lipca 2012 r.  do godz. 15.00

ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA KSEROKOPII ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW;

06 lipca 2012 r.

godz. 14.00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY;

od 06 lipca

do 10 lipca 2012 r.  do godz. 12.00

POTWIERDZENIE PRZEZ UCZNIÓW WOLI PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM ORAZ ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO;

10 lipca 2012 r.

godz. 14.00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY;

od 10 lipca od godz. 14.00

do 11 lipca 2012 r.  do godz. 15.00

KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA W WYBRANYCH SZKOŁACH SKŁADAJĄ DOKUMENTY DO SZKÓŁ, KTÓRE NIE DOKONAŁY NABORU;

12 lipca 2012 r.

godz. 10.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO;

13 lipca 2012 r.

godz. 14.00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W WYNIKU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY.

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie