30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

      MODEL ABSOLWENTA   
 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
Dyrektor:  mgr Alicja Zalewska - Kubiak
 

 

Technik Informatyk
Po ukończeniu nauki uczeń będzie mógł z powodzeniem:

 1. obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym,

 2. obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,

 3. umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami,

 4. posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,

 5. zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,

 6. programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,

 7. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,

 8. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,

 9. samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa , administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego,

 10. organizować działalność własnej, małej firmy.

Typowe miejsca pracy dla technika informatyki:

 1. ośrodki obliczeniowe,

 2. firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

 3. punkty serwisowe,

 4. firmy administrujące sieci komputerowe,

 5. sklepy komputerowe,

 6. w każdym przedsiębiorstwie w dziale obsługi informatycznej,

 7. własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

 

Technik Mechatronik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
:

 1. projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

 2. montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

 3. programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

 4. diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie technik mechatronik mo e podejmowa
prac w:

 1. zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym;

 2. zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 3. Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

Zawód technik mechatronik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 1. automatyzacji procesów produkcyjnych;

 2. robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie;

 3. mechatroniki pojazdów samochodowych.

 

Technik Mechanik

Wśród absolwentów średnich szkół zawodowych pracownicy legitymujący się dyplomem technika mechanika stanowią najliczniejsza grupę zawodową. Są:

 1. zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego;

 2. technicy mechanicy nadzorują prace robotników,

 3. wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest więc bardzo obszerny i zróżnicowany, zawiera m.in.:

 1. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn oraz urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technologicznych procesu - zgodnie z dokumentacją,

 2. przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług,

 3. badanie części i zespołów oraz maszyn oraz urządzeń (próby wytrzymałościowe, trwałościowe, itp.),

 4. instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,

 5. dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,

 6. organizowanie i nadzorowanie wykonania zabiegów profilaktycznych i konserwacyjnych,

 7. sporządzanie protokółów z uszkodzeń i awarii,

 8. kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,

 9. projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,

 10. projektowanie podstawowych procesów obróbki oraz montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,

 11. sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania oraz naprawiania maszyn i urządzeń,

 12. prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą,

 13. organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych branżach, specyfika różnych procesów technologicznych oraz organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Wynika z tego konieczność kształcenia szerokoprofilowego dającego gruntowną wiedzę podstawową, która warunkuje nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, niezależnie od rodzaju maszyn lub stosowanych technologii. Wiedza ta ma charakter trwały i umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację ukierunkowaną na określony rodzaj maszyn lub procesów technologicznych

W warunkach stale unowocześnianej produkcji, zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów, jak i procesów technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, należy oczekiwać, że w okresie swojej aktywności zawodowej technik mechanik będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji. Dlatego jego wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej musi umożliwiać stale doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn. Wiedza podstawowa umożliwia: szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji, rozwiązywanie zadań nietypowych, postępowanie w nowej nieprzewidywalnej sytuacji, gdy brakuje gotowego algorytmu postępowania.

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie