.:: Egzamin zawodowy  ::.

Jak co roku, od kilku już lat uczniowie ostatniej klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zdają pierwszy w swojej karierze zawodowej egzamin - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Materiały zawarte na tej stronie pomogą Wam zrozumieć na czym on polega - reszta w Waszych rękach i rękach Waszych nauczycieli.
Jeśli po przeczytaniu tych informacji będziecie w dalszym ciągu mieli pytania, nie wahajcie się ich zadać nauczycielom. Z pewnością udzielą odpowiedzi.

Linki

Informacje podstawowe:

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Dlaczego i po co zdawać egzamin?
 • Jak prezentować siebie i swoje wyroby?
 • Jak przygotować sie do egzaminu?
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Słowniczek podstawowych pojęć
 • Sukces na rynku pracy
 • .:: O egzaminie slów kilka   ::.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (zwany egzaminem zawodowym) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

  Ten egzamin przeprowadza się w dwóch etapach:

  • pisemnym
  • i praktycznym.

  Etap pisemny (przeprowadzany w formie testu) składa się z dwóch części. W części pierwszej zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie. W części drugiej – rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

  Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

  Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna dwa razy w ciągu roku szkolnego - w sesji letniej i sesji zimowej

  Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

  Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w upoważnionej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:

  • szkole,
  • placówce kształcenia praktycznego,
  • placówce kształcenia ustawicznego,
  • u pracodawcy.

  Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

  Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Etap praktyczny rozpoczyna się z chwilą wylosowania przez zdającego zadania egzaminacyjnego. Na zapoznanie się z treścią zadania oraz przygotowanie się do wykonania zadania egzaminacyjnego zdający ma 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z etapu pisemnego:
  • z części pierwszej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  1. z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

  Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

  Wynik etapu praktycznego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty obserwacji, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.
  Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Jest on ostateczny.

  Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wydaje go okręgowa komisja egzaminacyjna.

  Zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie o dwuletnim cyklu kształcenia oraz jego szczegółowy opis zawierają Informatory.
   

  Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe znajdziesz w AKTUALNOŚCIACH.

   

   SPONSORZY OKP: