.:: Cele i zadania OKP ::.

Zadaniem Ośrodka Kształcenia Praktycznego jest:

 • organizowanie, udostępnianie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, laboratoryjnych, warsztatowych i praktyk zawodowych dla młodzieży i słuchaczy, ze wszystkich szkół zawodowych makroregionu północno-zachodniego;
 • przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia,
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznej nauki zawodu ,w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
 • prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem własnej bazy
 • współpraca z innymi ośrodkami tego typu w kraju i za granicą,
 • współpraca z uczelniami wyższymi i zakładami pracy

Celem nadrzędnym OKP jest:

 • wyposażanie ucznia/słuchacza w  wiedzę i umiejętności specyficzne  dla zawodu,
 • kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i doskonalenia,
 • kształtowanie nawyków w zakresie  przedsiębiorczości oraz dostosowywania się do wymagań zmieniających się potrzeb i uwarunkowań rynku pracy.

W OKP znajdują się pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny, który modernizowany są systematycznie i zgodnie z wymaganiami standardów dla zawodu i potrzeb rynku. Są to min.:

 • pracownia automatyki przemysłowej CIM,
 • pracownia sterowników programowalnych SPS,
 • pracownie dla kierunków ekonomicznych OSKAR i AIDA,
 • pracownia podstaw automatyki PPA,
 • pracownia podstaw elektroniki i elektrotechniki DEGEM,
 • pracownia energoelektroniki LEYBOLD,
 • pracownie spawania gazowego i elektrycznego,
 • pracownia instalatorstwa budowlanego,
 • pracownia grzewcza (kotłownia),
 • pracownie obróbki ręcznej,
 • pracownie maszyn skrawających,
 • pracownia introligatorstwa,
 • pracownia druku offsetowego,

Świadczymy usługi w zakresie:

 • usług poligraficznych,
 • usług warsztatowych.

W pracowniach OKP prowadzone są również zajęcia ogólnozawodowe dla uczniów ze szczecińskich gimnazjów.

 

 SPONSORZY OKP: