Ankieta dla nauczycieli

1. Czy zna Pan(i) wnioski z analizy wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych z poprzedniego roku szkolnego? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

2. Jak Pan/Pani wykorzystuje je w swojej pracy?

3. Proszę o zaznaczenie na skali od 1 do 8, w jakim stopniu Pana(i) uczniowie opanowali w poprzednim roku

szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej?

a

4. Poniżej zamieszczamy kilka wymiarów. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu charakteryzują one Pana(i) uczniów

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

w większości są niezdyscyplinowani

 

 

 

 

 

 

 

 

w większości są zdyscyplinowani

nie mają chęci do nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

mają chęć do nauki

nie przejawiają własnej inicjatywy

 

 

 

 

 

 

 

 

przejawiają własną inicjatywę

nie uzyskują lepszych wyników

 

 

 

 

 

 

 

 

uzyskują lepsze wyniki

nie są zaangażowani, aktywni

 

 

 

 

 

 

 

 

są zaangażowani, aktywni

5. Proszę ocenić stopień zaangażowania uczniów podczas Pana(i) zajęć.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

zdecydowanie niezaangażowani

 

 

 

 

 

 

 

 

zdecydowanie zaangażowani

 

6. W jaki sposób uczniowie angażują się podczas Pana(i) zajęć? Proszę podać przykłady

Są aktywni na lekcji, w pracy w grupie, zgłaszają się, wykazują zainteresowania, mają zainteresowania, realizują projekty przedmiotowe, pomoc przy realizacji zajęć, zostają dodatkowo po zajęciach na treningach indywidualnych, sportowych i treningach indywidualnych, uczestniczą czynnie w dodatkowych zajęciach udział w konkursach przedmiotowych, uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych, chętnie zgłaszają się do dodatkowych zajęć,

7. Jak ogólnie ocenia Pan(i) zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole?

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

zdecydowanie niezaangażowani

 

 

 

 

 

 

 

 

zdecydowanie zaangażowani

8. W jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne? Proszę podać przykłady

Akcje charytatywne [Iskierka, Hospicjum, Schronisko dla zwierząt], konkursy, festyny, turnieje, rozgrywki, mecze kadry województwa ZZPN, festyny rekreacyjno-sportowe,

 

9. Czy uczniowie podejmują działania wpływające na rozwój szkoły? Jeśli tak, proszę podać przykłady.

Młodzieżowa Rada Internatu, Samorząd Uczniowski, promocja, zgłaszanie ulepszeń dla uczniów np. zwiększenie ilości ławek na korytarzach, promocja szkoły (ucz4estniczą w prezentacjach, oprowadzaniu po szkole, wizyty w innych szkołach).

Kontynuacja kształcenia poprzez utworzenie LO dla sportowców na bazie GS Nr 1.

10. Czy podejmowane przez Pana(nią) działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i/lub opinie uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie nie

 • raczej nie

 • raczej tak

 • zdecydowanie tak

11. Czy czuje się Pan(i) współautorem(ką) koncepcji pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie tak

 • raczej tak

 • raczej nie

 • zdecydowanie nie

12. W jaki sposób rada pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • rada nie przyjęła koncepcji pracy

 • rada przyjęła przygotowaną przez dyrektora koncepcję

 • rada przyjęła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po uwzględnieniu sugestii nauczycieli

 • rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy

13. Jakie zmiany w ofercie szkoły zostały wprowadzone, by umożliwić uczniom pełniejszy, wielokierunkowy rozwój?

Projekty unijne dotyczące obszaru sportowego np. współpraca z Ukraina, współpraca z ZUT – np. wizyty uczniów w pracowni chemicznej, wizyty w Książnicy Pomorskiej , st, wspólne treningi na Pogoni, rozwój bazy szkoleniowej dzięki istnieniu w strukturze ZCE GS (internat dostosowany do potrzeb sportowców, sztuczne boisko  zgodnie z potrzebami sportowców), wprowadzenie zajęć z aerobiku, dostosowanie jadłospisu szkolnej stołówki do potrzeb sportowców, wprowadzenie drugiego sniadania, wyjazdy na turnieje zagraniczne.

 Plastyczne – M. Raban:

 1. WSSE - Konkurs o zdrowej żywności; edukacja prozdrowotna: Światowy dzień zapobiegania HIV-Aids, konkurs plastyczny, Światowy Dzień bez tytoniu  „Nie palę” (cyklicznie w każdym roku), przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi,
 2. Pro ekologia - konkurs na plakat Zielonej Ziemi, Konkurs „Eko-Portret Ziemi” w kategorii Coś z niczego – praca Budka lęgowa, Recycling,
 3. Bezpieczeństwo-Projekt: Szkoła bez przemocy, Konkurs plastyczny

 Internat – I. Sulikowska

14. Proszę wymienić wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, które Pan(i) stosuje?

Informacja w pokoju nauczycielskim, wybrać swoje metody i wpisać

15. Czy w szkole planuje się procesy edukacyjne? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • tak
 • nie

16. Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego Pan(i) naucza? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • potrzeby uczniów

 • możliwości uczniów

 • liczebność klas

 • organizację roku szkolnego

 • czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści

 • inne - jakie?

 • nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu

17. Czy szkoła zapewnia Panu(i) możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie tak

 • raczej tak

 • raczej nie

 • zdecydowanie nie

18. Czy pomieszczenia, w których Pan(i) prowadzi zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie tak

 • raczej tak

 • raczej nie

 • zdecydowanie nie

19. Jak często uczniowie mają szansę na Pana(i) zajęciach pracować metodą projektu? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • rzadziej niż raz na rok

 • raz na rok

 • kilka razy w roku

 • co miesiąc

20. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami?

Metody aktywizujące,  praca w grupach, praktyczne zajęcia, Metoda Kapeluszy, treningi indywidualne, metoda projektów, Mapa Mentalna, analiza SWOT, Burza mózgów,

21. Co wpływa na wybór przez Pana(nią) metod pracy z uczniami? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • cele zajęć

 • treści zajęć

 • możliwości uczniów

 • potrzeby uczniów

 • liczba uczniów

 • dostęp do pomocy

 • miejsce realizacji zajęć

 • inicjatywy uczniów

 • inne, jakie?

22. Czy przekazuje Pan(i) uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zawsze

 • prawie zawsze

 • rzadko

 • nigdy

23. Co zawiera informacja zwrotna?

Uzasadnienie oceny, wskazanie na braki formalne w zakresie zaprezentowanej wiedzy, ukierunkowanie pracy ucznia z równoczesnym zastosowaniem wzmocnień pozytywnych mających na celu zmobilizowanie poznawcze ucznia a nie zniechęcenie do podjęcia trudu, informacja która ma pomóc uczniowi uczyć się.

24. Czy uczniowie dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od Pana(i) są zmotywowani do pracy? Prosimy o wybórjednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie nie

 • raczej nie

 • raczej tak

 • zdecydowanie tak

25. Czy monitoruje Pan(i) postępy uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany

 • próbuję prowadzić systematyczną analizę

 • prowadzę analizę, gdy pojawia się taka potrzeba

 • nie

26. Jaki jest zakres monitorowania osiągnięć uczniów? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • dotyczy wszystkich uczniów

 • dotyczy wybranych roczników

 • dotyczy wybranych klas

 • dotyczy wybranych uczniów

27. Osiągnięcia jakich uczniów Pan(i) monitoruje? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • wszystkich uczniów

 • koncentruję się na uczniach zdolnych

 • koncentruję się na uczniach z problemami

 • inni uczniowie

28. W jaki sposób monitoruje Pan(i) te zagadnienia?

Diagnozy, W-F: ranking zawodników, arkusz indywidualnej oceny zawodników, Dziennik trenera, bieżące wpisy uwag do dziennika lekcyjnego, karty obserwacyjne wychowanków w Internacie, dziennik elektroniczny, rozmowa z osobami pracującymi z uczniami w tym z nauczycielami, trenerami, wychowawcami z internatu, pedagogami szkolnymi, rodzicami, pozostałymi pracownikami szkoły.

29. Czy w szkole monitoruje się procesy edukacyjne? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • tak

 • nie

30. Jeżeli tak: proszę napisać, jakie zagadnienia są monitorowane?

Wszystkie możliwe z zakresu organizacji, dydaktyki, wychowania i opieki, oraz rozwoju psychofizycznego uczniów. Wdrożone są : Program profilaktyki, Program wychowawczy, WSO, Program Adaptacji, Regulamin Ucznia.

Stale monitorowane są zmiany wpływające na aktualizację zapisów w Statucie ZCE.

31. Czy Pan(i) bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • na wszystkich zajęciach

 • na większości zajęć

 • na niektórych zajęciach

 • nigdy

32. Czego dotyczyły pomysły uczniów, które Pan(i) uwzględnił? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • metod pracy na lekcji

 • tematyki lekcji

 • sposobu oceniania

 • terminów testów, sprawdzianów itp.

 • zajęć pozalekcyjnych

 • inne - jakie?

33. W jaki sposób Pan(i) wspiera swoich uczniów w uczeniu się?

Dostarczanie ciekawej literatury, wskazywanie stron internetowych, proponowanie ciekawych lekcji, indywidualizacja procesu nauczania, metoda projektu, umożliwienie korzystania z konsultacji przedmiotowych, pozytywne motywowanie, przygotowywanie referatów przez uczniów (częste wyjazdy sportowców powodują zaległości w bieżącej nauce a referaty mobilizują uczniów do zwiększonego wysiłku poznawczego), wskazywanie efektywnych metod uczenia się, ukazywanie, że to czego się uczą ma zastosowanie praktyczne, powiązanie teorii z praktyką, radzenie sobie ze stresem, uczenie asertywnych zachowań.

34. Czy konsultuje Pan(i) swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • tak
 • nie

35. W jaki sposób dokonuje Pan(i) analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • samodzielnie przeprowadzam analizę procesów, za które ponoszę odpowiedzialność
 • analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych
 • analizy tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów
 • w szkole nauczyciele nie prowadzą analizy

36. Jakie wsparcie uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli w swojej pracy z uczniami?

 Duże, wymiana doświadczeń i pomysłów, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne, wymiana materiałów dydaktycznych, konsultacje indywidualnych sytuacji socjalno-bytowych uczniów, wspomaganie procesu wychowawczego w zespole klasowym poprzez współpracę w zespole wychowawczym, wzajemne konsultacje wychowawca/wychowawca, nauczyciel/wychowawca, wychowawca/trener, pedagog/nauczyciel/wychowawca/trener.

 

37. Czy wsparcie jakie uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli jest wystarczające? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie nie

 • raczej nie

 • raczej tak

 • zdecydowanie tak

38. Czy uważa Pan(i), że Pana(i) głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie nie

 • raczej nie

 • raczej tak

 • zdecydowanie tak

39. Proszę uzasadnić odpowiedź.

 Istnieje możliwość bieżącego zgłoszenia uwag i wniosków, ale głównie zgłasza się je podczas zespołów wychowawczych, przedmiotowych, posiedzenia rady pedagogicznej lub podczas rad semestralnych podsumowujących prace szkoły.

 

40. Kiedy ostatnio w Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • nigdy
 • dawniej niż rok temu
 • między 6, a 12 miesięcy temu
 • w przeciągu ostatnich sześciu miesięc

41. W jaki sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych? Proszę podać przykłady.

 Tworzenie planu wycieczek, wyjść poza teren szkoły, treści na tablicach informacyjnych/gazetkach ściennych, estetyzacja pomieszczeń lekcyjnych, korytarzy, wystrój auli i hali sportowej na uroczystości szkolne, poprzez ankietowanie potrzeb uczniów, oceny bezpieczeństwa na terenie szkoły, promowania mocnych stron szkoły np. zgłoszenie zapotrzebowania na więcej dziewcząt w szkole, konsultacje dotyczące regulaminów sportowych, nagradzanie uczniów za 100% frekwencję, wysoka ocena poziomu czystości szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

42. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie

43. Z jakimi podmiotami Pan(i) współpracował(a) w tym lub poprzednim roku szkolnym jako nauczyciel tej szkoły? Proszę wskazać je na liście poniżej. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • lokalny samorząd – UM Szczecin

 • ośrodek pomocy społecznej
 • centrum pomocy rodzinie
 • dom/ ośrodek kultury
 • szkoły lub inne placówki edukacyjne
 • biblioteki
 • organizacje pozarządowe
 • rodzice
 • grupy nieformalne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • inne instytucje samorządowe
 • przedsiębiorcy
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • policja
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • placówki ochrony zdrowia
 • fundacje
 • inne - jakie?                ZZPN, PZPN, kluby, Polska Akademia Sportu

44. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził(a) Pan(i) we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 • organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych
 • stypendia dla najlepszych uczniów
 • zakup sprzętu dla szkoły
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja zajęć profilaktycznych
 • prowadzenie lub współprowadzenie lekcji
 • imprezy środowiskowe
 • pomoc socjalna dla uczniów
 • projekty edukacyjne
 • inne - jakie?  W-f : kursokonferencje trenerów, treningi pokazowe,

45. Czy wykorzystuje Pan(i) informacje o losach absolwentów do doskonalenia procesu nauczania lub wychowania? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

46. Czy Pan(i) podejmuje współpracę z absolwentami? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

47. Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano odpowiedź "tak", proszę opisać na czym ona polega.

 Uczniowie GS uczą się w ZS Nr 5, wizyty indywidualne uczniów w szkole, spotkania, e-maile, promocja szkoły z udziałem absolwentów przy kolejnym naborze, rozmowy absolwentów z rodzicami uczniów SP o możliwościach edukacji w GS ZCE.

 

48. Czy, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, uczniowie szkoły potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

49. Czy Pan(i) mówi rodzicom... Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

50. Kiedy rodzice dzielą się z Panem(ią) swoimi opiniami na temat procesu nauczania? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

51. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

52. W jaki sposób Pan(i) jako nauczyciel tej szkoły wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

53. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o sukcesach ich dzieci? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

54. Czy Pana(i) zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana(ią) o trudnościach jakie mają ich dzieci? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

55. Proszę wskazać trzy konkretne decyzje, na które rodzice mieli wpływ.

 Wysokość składki na Radę Rodziców, rozdysponowanie środków na RR, wybór reprezentantów do RR, zadecydowanie o wzornictwie mundurków dla uczniów.

 

56. Czy rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

57. W pracę jakich zespołów jest Pan(i) zaangażowany(a)? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

58. Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

59. Czy zespoły, w których Pan(i) uczestniczy, dokonują analizy efektów swojej pracy? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

60. Jak często Pan(i) planuje wspólnie z innymi nauczycielami działania w szkole? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

61. Jaka część tego planowania opiera się na analizie efektów pracy zespołów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

62. Proszę o podanie konkretnych przykładów planowania pracy zespołu opartego na analizie efektów tej pracy.

 Zwiększono liczbę konkursów przedmiotowych zgodnie z wnioskiem z lat ubiegłych, wdrożono próbne egzaminy gimnazjalne, dodatkowe zajęcia/konsultacje dla gimnazjalistów, obserwuje się coraz większy nabór uczniów do GS w drodze poszerzonej promocji.

 

63. Jak często korzysta Pan(i) z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które napotyka Pan(i) w szkole? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

64. Czy zespoły pomagają Panu(i) w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy problemów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 65. Jakiego rodzaju formy doskonalenia zawodowego dotyczące metod i form współpracy/pracy zespołowej były prowadzone w szkole w tym lub poprzednim roku szkolnym? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

cyberprzemoc

66. Czy uczestnictwo w tych szkoleniach jest przydatne w praktyce? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

67. Pana(i) udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany: Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

68. Jak ocenia Pan(i) swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

69. Czy jest Pan(i) zaangażowany(a) w ewaluację wewnętrzną? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

70. Na czym polega Pana(i) zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną?

Układanie pytań, ankiet, scalanie narzędzia

 

71. Czy uczestniczy Pan(i) w pracach zespołu(ów) prowadzących wewnętrzną ewaluację pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

 • tak
 • nie

72. W jaki sposób planuje się ewaluację wewnętrzną? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

73. W jakim stopniu wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

74. Jak Pan(i) ocenia warunki lokalowe - czy są one odpowiednie do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

75. Jak Pan(i) ocenia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne - czy jest ono wystarczające do realizacji Pana(i) przedmiotów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

76. Czy analizuje Pan/Pani osiągnięcia uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

77. Proszę o podanie przykładów takich analiz

Osiągnięcia sportowe na przestrzeni lat, wykaz rozegranych meczów, rozwój fizyczny kadry młodzików, wyniki egzaminu gimnazjalnego, diagnozy wstępne i bieżące, analiza wyników nauczania uczniów (na podstawie świadectw, opinii, dyplomów, dostępnej dokumentacji) na zakończenie SP.

  

78. Czy diagnozuje Pan(i) możliwości edukacyjne swoich uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

79. Jaka informacja wynika z diagnozy?

 Zróżnicowanie zespołu klasowego (wynika to z diagnozy wstępnej), np. dobry piłkarz/słaby uczeń, stopień opanowania podstawy programowej po zakończeniu SP i aktualne postępy ucznia.

 

80. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

81. W jaki sposób Pan(i) motywuje swoich uczniów?

Oceny, pochwały ustne, wyjścia do kina, prezenty typu gadżety z zaprzyjaźnionych sklepów sportowych.