30 - 06 - 22

Pajacyk.gif

 

     KONKURSY na 60-lecie 

 

Zadanie Termin realizacji Osoby
odpowiedzialne
Turniej gier zespołowych z okazji 60 – lecia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego
 1. Zgłoszenia szkół mogą być dokonywane telefonicznie: 091 44 20 944 lub e-mail: szkola@zce.szczecin.pl do 05 marca 2007 r.
 2. Turniej odbędzie się 22 marca 2007 r. podczas święta szkoły w hali sportowej ZCE, ul. Hoża 6.
 
Konkurs plastyczny Temat:
"Z ZCE w przyszłość"
 1. Opracowanie regulaminu konkursu
  - 01 czerwca 2006r.
 2. Ogłoszenie konkursu: - 03 czerwca 2006r(Dzień Sportu)
 3. Zakończenie konkursu: - 15 września 2006r.
 1. Katarzyna Michoń
 2. Grażyna Suliga - Kwoka
Konkurs na prezentację komputerową Temat: "Dzieje naszej szkoły w obiektywie historii"
 1. Opracowanie  regulaminu konkursu - 01 czerwca 2006r
 2.  Ogłoszenie konkursu:  - 05 czerwca 2005r.
 3. Zakończenie konkursu: - 15 września 2005r.
 1. Tomasz Zielecki
 2.  Wojciech Orzeł
Konkurs na fraszkę Temat: "ZCE dawniej i dzisiaj"
 1. Opracowanie  regulaminu konkursu  - 30 czerwca 2006r. 
 2. Ogłoszenie konkursu: - 04 września 2006r.
 3. Zakończenie konkursu: - 27 września 2006r.
 1. Katarzyna Michoń
 2. Joanna Grębosz - Cichocka
Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Paweł Bielecki z klasy 2g
II miejsce – Sebastian Kordus z klasy 2 g
III miejsce – Mariusz Bratkowski z klasy 2 g.
 

Konkurs na slogan reklamowy naszej szkoły
 1. Opracowanie  regulaminu konkursu - 01 czerwca 2006r.
 2. Ogłoszenie konkursu: - 03 czerwca 2006r. (Dzień Sportu)
 3. Zakończenie konkursu: -12 czerwca 2006r.
 1. Katarzyna Michoń
 2. Edyta Jaroszewska Oślizło
Zwycięzcy konkursu:

I miejsce w konkursie zdobył Jacek Całczyński, który jest autorem sloganu: Myślę, więc ... jestem w ZCE.

II miejsce zajął Michał Kołodziejski, autor sloganu: ZCE – nauka, treningi, praca, to każdego wzbogaca.

III miejsce zajął Mateusz Lamparski, autor sloganu:
Rada Rodziców – 150 złotych
Zeszyt – 3 złote
Ubezpieczenie – 35 złotych
Wrażenia z ZCE – bezcenne
.
 

Teleturniej
"ZCE dawniej i dzisiaj".
 1. I etap - eliminacje klasowe: - 21 września 2005r.
 2. II etap (weźmie w nim udział 10 najlepszych zespołów klasowych
 1. Katarzyna Michoń
 2. Grażyna Suliga - Kwoka
 3. Wojciech Orzeł
 4. Edyta Jaroszewska -Oślizło
   
Zwycięzcy konkursu:
 1. miejsce: Marek Stawarz i Szymon Zakrzewski - klasa 2Tia

 2. miejsce: Katarzyna Sałmonowicz i Paula Iwińska - klasa 1Tib

 3. miejsce: Karolina Sołtys i Adam Bergiel - klasa 2Tib

 Regulamin Konkursu "Dzieje ZCE w obiektywie"

 

 1. Celem konkursu jest przedstawienie dziejów ZCE.

 2. Ważne terminy:

 • 9 czerwca 2006 - ogłoszenie konkursu,

 • 30 września - zakończenie konkursu.

 1. Uczestnicy przygotowują prezentację komputerową, stosując dowolną technikę prezentacyjną.

 2. Ocena prac dokonywana będzie według następujących kryteriów:

 • innowacyjność pomysłu,

 • poprawność merytoryczna, językowa, czytelność i precyzja przekazu,

 • synchronizacja wypowiedzi z prezentowanym obrazem,

 • struktura prezentacji (slajd tytułowy, końcowy, zastosowanie wzorca slajdów),

 • przedstawienie informacji w zwięzły, przejrzysty sposób, konsekwencja w wykorzystaniu elementów graficznych i technicznych prezentacji,

 • przestrzeganie limitu czasu - maksymalnie 15 minut.

 1. Prace należy składać na nośnikach CD-ROM, lub DVD-ROM w sekretariacie szkoły.

 2. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

 • dyrektor szkoły,

 • nauczyciel przedmiotów informatycznych,

 • nauczyciel przedmiotów humanistycznych.

 1. Nagroda za najlepszą prezentację zostanie ufundowana przez dyrektora ZCE.

 

Regulamin Konkursu na "Hymn Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego"

 

 1. Celem konkursu jest opracowanie znaków identyfikujących placówkę, narzędzi wykorzystywanych do umocnienia i zagwarantowania spójności wizerunku ZCE oraz zapoczątkowania nowej tradycji.

 2. Uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego indywidualnie bądź grupowo przygotowują tekst hymnu.

 3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • konkurs klasowy - w wyniku którego zostanie wyłoniona jedna propozycja hymnu biorąca udział w etapie szkolnym,

 • konkurs szkolny - w którym komisja konkursowa wybiera najciekawszą propozycję z wyłonionych w pierwszym etapie.

 1. Ważne terminy:

 • konkurs klasowy - do 10 grudnia

 • konkurs szkolny - do końca stycznia

 1. Kryteria oceny:

 • poprawność merytoryczna i językowa,

 • czytelność przekazu,

 • innowacyjność pomysłu,

 • rytmiczność,

 • identyfikacja z ZCE

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

 • Urszula Hajdukiewicz - przewodnicząca komisji,

 • Janina Rosiak - członek komisji,

 • Agnieszka Rozwadowska - członek komisji

 1. Nagroda za najlepszą prezentację zostanie ufundowana przez dyrektora ZCE.


Konkurs

"Szkoła w słowie, obrazie i muzyce"

CELE KONKURSU

 1. Promocja talentów uczniów ujawnionych w różnych formach artystycznych.

 2. Popularyzowanie i rozszerzanie wiedzy uczniów na temat szkoły.

 3. Umacnianie więzi emocjonalnej ze szkołą.

 4. Uczczenie 60 – lecia Szkół Młodzieżowych ZCE.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Młodzieżowych ZCE ( oprócz klas kończących).

 2. Konkurs obejmuje do wyboru cztery kategorie: literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną:
  a) kategoria literacka:
   - dopuszczalne formy realizacji: wiersz, esej, wywiad, reportaż, felieton i inne,
  - praca nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego druku,
  b) kategoria muzyczna:
  - dopuszczalne formy realizacji: np.: rap, hip – hop, pop,
  c) kategoria plastyczna:
  - wszystkie formy bez względu na zastosowaną technikę (także komputerową
  i przestrzenną) i format,
  d) teatralną (np.: scenka rodzajowa, sztuka wystawiona według autorskiego scenariusza).

 3. Uczestnictwo wszystkich uczniów w konkursie jest obowiązkowe.

 4. Każda praca zostanie oceniona przez nauczyciela polonistę. Stopień za wykonaną pracę zostanie wpisany do dziennika.

 5. Wychowawca klasy i nauczyciel polonista kierują przygotowaniami i udzielają wszelkich niezbędnych informacji.

TERMINARZ

 1. Eliminacje klasowe przeprowadzone zostaną do końca lutego 2007 roku.

 2. Najlepsze prace w różnych kategoriach, wybrane przez jury, zostaną zaprezentowane 21 marca 2007 roku podczas święta szkoły.

 

KOMISJE

 1. Polonista, wychowawca i gospodarz klasy tworzyć będą komisję podczas eliminacji klasowych. W przypadku, gdy polonista jest wychowawcą, w skład komisji wchodzi nauczyciel historii.

 2. W finale, odbywającym się 21 marca 2007 roku, prace uczniów oceniać będzie komisja powołana przez dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.

KRYTERIA OCENY PRAC

 1. Zgodność z tematem.

 2. Nowatorstwo w ujęciu tematu.

 3. Oryginalność ujęcia prezentowanych treści.

 4. Sugestywność przekazu.

 5. Poprawność językowa.

 6. Wartość techniczna.

 7. Wartość artystyczna.

NAGRODY

 1. Trzy najlepsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnione nagrodami dyrektora ZCE.

 2. Dopuszcza się miejsca ex equo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komisja może nie przyznać nagrody za pierwsze miejsce lub przyznać nagrody równorzędne.

 2. Wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2007 roku podczas głównych uroczystości 60 – lecia Szkół Młodzieżowych ZCE.

 3. Komisja może przyznać nagrody specjalne

W konkursie szkoła w obrazie nagrody otrzymują:

 • Jacek Całczyński z klasy 1 Te

 • Łukasz Zwoliński z klasy 1g

 • Krzysztof Zieliński z klasy 1 g

W konkursie szkoła w słowie nagrody otrzymują:

 • I miejsce: Grzegorz Olszewski z klasy II Tia za wywiad z Panią Barbarą Adamowicz byłym zastępcą dyrektora szkół młodzieżowych,

 • II miejsce - Paweł Michalski i Sławomir Kamiński z klasy II Tia, za wywiad z byłym nauczycielem przedmiotów zawodowych Panem Janem Cichockim,

 • III miejsce Mariusz Nowak z klasy 1 Tia za tekst hymnu ZCE.


Turniej gier zespołowych
z okazji 60 – lecia
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego

CELE:

 • krzewienie kultury fizycznej,

 • uczczenie jubileuszy 60 –lecia ZCE i szkół uczestniczących w turnieju .

REGULAMIN:

 1. Uczestnikami są uczniowie szkół obchodzących jubileusz 60 –lecia.

 2. Turniej obejmuje:

 • turniej koszykówki,

 • turniej halowej piłki nożnej,

 • mecz absolwentów ZCE i kadry pedagogicznej ZCE.

 1. Każda szkoła wystawia 12 – osobową reprezentację (zawodnik może brać udział zarówno w turnieju koszykówki, jak i piłki nożnej).

 2. Turniej rozgrywany będzie systemem ”każdy z każdym”.

 3. Czas gry uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.

 4. Kolejności miejsc decydować będzie suma punktów zdobytych przez drużyny w turnieju piłki koszykowej i piłki nożnej.

 

TERMINARZ:

 1. Zgłoszenia szkół mogą być dokonywane telefonicznie: 091 44 20 944 lub e-mail: szkola@zce.szczecin.pl do 05 marca 2007 r.

 2. Turniej odbędzie się 22 marca 2007 r. podczas święta szkoły w hali sportowej ZCE, ul. Hoża 6.

NAGRODY:

 1. Każda szkoła uczestnicząca w turnieju otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom.

 2. Nagrodą za zwycięstwo w turnieju będzie Puchar Dyrektora ZCE.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wręczenie nagród zwycięskiej drużynie nastąpi 23 marca 2007 r. podczas głównych uroczystości 60 –lecia ZCE

 2. Sytuacje sporne rozstrzygać będzie organizator turnieju.

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie